Yhtiöjärjestys

As Oy – muotoiselle pientalolle suunniteltu yhtiöjärjestys, jossa huomioitu mm. mahdollisimman laaja kotitalousvähennyksen käyttömahdollisuus ja mahdollisimman kevyt tilintarkastusmenettely (tilintarkastajaa ei ole pakko valita lainkaan).

As Oy Vantaan Rekolan Valotalon yhtiöjärjestys
(Julkinen asiakirja, jonka jokainen saa esim. kaupparekisteristä tilaamalla)


1 § Yhtiön toiminimi on As Oy Vantaan Rekolan Valotalo ja yhtiön kotipaikka on Vantaa.

2 § Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Rekolan kylässä olevia maa-alueita, joiden kiinteistötunnus on 92-415-4-448 (pinta-ala 145m2) ja 92-73-202-1 (pinta-ala 595 m2) sekä omistaa ja hallita tontilla 92-73-202-1 sijaitsevaa asuinrakennusta ja muita rakennelmia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet varattu osakkeenomistajien hallinnassa olevaksi asuinhuoneistoksi.

3 § Yhtiön osakepääoma on 2522,82 euroa. Yhtiön osakkeita on 15 kpl. Yhtiön osakekirjat on painettava asunto-osakeyhtiön osakekirjojen painamiseen hyväksytyssä painolaitoksessa.

4 § Yhtiön osakkeet numero 1-15 tuottavat oikeuden hallita yhtiön ainoassa asuinrakennuksessa olevaa ainoaa asuinhuoneistoa, jonka pinta-ala on 157,6 m2 (ei tarkistusmitattu), ja joka koostuu kolmesta makuuhuoneesta, kolmesta terassista, kylpyhuoneesta, kirjastohuoneesta, olohuoneesta ja keittiöstä. Lisäksi huoneistoon kuuluu kellari, jossa on aputiloja ja jonka pinta-ala on 93,8 m2 (ei tarkistusmitattu). Huoneiston käyttötarkoitus on asumiskäyttö.

5 § Osakkeenomistajat ovat velvollisia maksamaan jäljempänä määrättyjen periaatteiden mukaisesti yhtiölle vastiketta. Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemista huoneistosta yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruuden. Vastikkeen suuruus määrätään käyttäen perusteena edellä 4 §:ssä mainittua osakkeiden lukumäärää. Huoneiston kuluttaman sähkön maksaa osakkeenomistaja suoraan sähkön toimittajalle tekemänsä sähkösopimuksen mukaisesti samoin vedestä ja jätevedestä menevän maksun vesilaitoksen kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti. Vastikkeen maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus.

6 § Siitä poiketen, mitä asunto-osakeyhtiölaissa säädetään yhtiön ja osakkaan välisestä korjaus- ja kunnossapitovastuusta, kuuluu osakkeenomistajan vastata kaikista niistä korjaus- ja kunnossapitotöistä ja kustannuksista, jotka voidaan kohdistaa siihen rakennukseen, jossa hänen hallitsemansa huoneisto sijaitsee. Sama vastuu koskee osakkeenomistajan hallitsemia muita tiloja.

7 § Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus johon kuuluu 1-3 jäsentä. Mikäli valitaan vähemmän kuin 3 jäsentä, on valittava varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Yhtiöllä ei ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa eikä toiminnantarkastajaa, ellei yhtiökokous toisin päätä.

9 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun yhtiökokous tai hallitus niin päättää tai se lain mukaan on pidettävä.

11 § Kutsu sekä varsinaiseen että ylimääräiseen yhtiökokoukseen annetaan aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta toimittamalla kutsu kirjallisesti kullekin yhtiön tiedossa olevalle osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen.

12 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:
1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneistojen käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin; sekä
3. hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden tekoajankohdat.
päätettävä:
1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille
4. talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä;
5. hallituksen jäsenten valinnasta.
Jos osakkeenomistaja haluaa esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Osakkeenomistajilla on yhtiökokouksessa yhtä monta ääntä kuin osakettakin ja poissa olevalla on oikeus käyttää äänivaltaansa valtuuttamansa asiamiehen kautta. Kukaan älköön kuitenkaan äänestäkö enemmällä kuin viidennellä osalla (1/5) kokoukseen osaa ottavien yhteenlasketusta äänimäärästä. Asiat ratkaistaan, mikäli ei ole kysymys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai laissa ei muutoin ole toisin määrätty, yksinkertaisella äänten enemmistöllä.